RODO

Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
Informujemy, że:

 1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest firma Pracownia Kordula Adriana Wojsznis z siedzibą w Szczecinie, kod pocztowy 70-893, ul. Karola Balińskiego 23A, telefon: +48 733420130, e-mail: biuro@pracownia-kordula.pl, NIP 9551719393, REGON 363091837.
 2. Celem zbierania danych jest wykonanie świadczenia, którego celem jest wykonanie umowy.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zawartej umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja umowy.
 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z RODO

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych firmę Pracownia Kordula Adriana Wojsznis z siedzibą w Szczecinie, kod pocztowy 70-893, ul. Karola Balińskiego 23A, telefon: +48 733420130, e-mail: biuro@pracownia-kordula.pl, NIP 9551719393, REGON 363091837.
 2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
 3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego sklep.tekstyliaspa.pl, zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”.
 2. Właścicielem Sklepu Internetowego i jednocześnie administratorem danych jest  Pracownia Kordula Adriana Wojsznis z siedzibą w Szczecinie, kod pocztowy 70-893, ul. Karola Balińskiego 23A, telefon: +48 733420130, e-mail: biuro@pracownia-kordula.pl, NIP 9551719393, REGON 363091837
 3. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 4. Pracownia Kordula dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy.
 5. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży.
 6. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:
 • adres e-mail;
 • dane adresowe:
 • kod pocztowy i miejscowość;
 • ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
 • imię i nazwisko;
 • numer telefonu.
 1. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:
 • firmę Przedsiębiorcy;
 • numer NIP;
 • adres mail;
 • numer telefonu.
 1. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
 2. Przekazanie danych osobowych do Pracowni Kordula jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.
 3. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Pracownia Kordula przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Pracowni Kordula co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy). Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, spedycja, bramki płatności.
 4. Dane osobowe Klientów przechowywane są:
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Pracownię Kordula tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Pracownia Kordula i jakie mogą być podnoszone wobec niego.
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Pracownię Kordula tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy.
 • w przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym dane osobowe mogą być przekazywane firmie kurierskiej, w celu dostarczenia zamówionych towarów.
 • w przypadku skierowania żądania do Pracowni Kordula udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
 1. Mechanizm cookies, adres IP
 • Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Pracownia Kordula wykorzystuje pliki cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów.
 • Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 • Prawa osób, których dane dotyczą:
 • Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO. Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił  Pracownie Kordula. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Pracownię Kordula zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
 • Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO
 • Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.
 • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna: art. 17 RODO.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO.
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO.
 • Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
 • Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.